علی نعمتی بابایلو


این کاربر هنوز مطلبی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
در:
منشور ملی حفاظت: ضرورت‌ها و اهمیت‌ها (قسمت سوم)
در تکمیل بحث جناب دکتر وحید زاده می توان نگاشت که فهم بشری همواره دارای نقصان بوده و در حد وسع و دید خود او بوده است چنانچه در متن نیز اشاره شده که امور قطعی امروزین در گذشته غیر ممکن می نمود. سند نارا مثال جالبی از همین روش مرمت ژاپنی است و علث پدیداری آن نیز عدم شمول قوانین بین المللی بر سنن ملل بوده است. بنابراین با تکامل فهم بشر از مسائل گوناگون ممکن است آیین نامه های بین المللی نیز تغییر یافته و حتی تا مرحله ای پیش روند که با اولین نمونه های خود کاملا در تضاد باشند به عبارتی دیگر ممکن است یک تجربه ملی موجب پدیداری بند یا تکمله یا اصلاحیه و یا کل آیین نامه ای بین المللی شود چنانچه اولین آیین نامه های بین المللی نیز بر اساس همان تجارب ملل شکل گرفته است. اگر به ترکیب افراد و محتوای آیین نامه های آتن و ونیز نظری بیفکنیم سایه سنگین یونان در آتن و ایتالیا در ونیز را بر این آیین نامه خواهیم یافت. نکته دوم در تکمیل بحث استاد رازانی این است که باز هم بر اساس تکامل فهم بشری تعاریف ما از امور نیز بازتعریف می شوند زمانی برگشت پذیری حائز اهمیت بود سپس زدایش پذیری ماده قابل قبول شد و برگشت پذیری مفهوم خود را از دست داد و امروزه با توجه به اینکه تمام مواد رو به زوال می روند امکان تجدید مرمت مطرح می گردد. نتیجه کلام آنکه بر این اساس شاید بتوان نتیجه گرفت که علیرغم مورد احترام و پذیرش بودن آیین نامه های بین المللی شاید بتوان آنها را در حد توصیه در امور ملی برای بهبود امر مرمت در نظر گرفت و ضرورت دارد که بر اساس تجربه فرهنگی هر قوم و سنن آنها و نیز فهم آنان از مسائل میراث فرهنگی منشور ملی تدوین گردد.

در:
منشور ملی حفاظت: ضرورت‌ها و اهمیت‌ها (قسمت سوم)
اصول بین المللی مرمت چنانچه از عنوان آن پیداست "اصول" کلی و راهبردهاست و شیوه ها و رهیافتها همان تفاسیر ما هستند. اگرچه ممکن است در نگاه اول اثری که ثبت جهانی هم شده با شیوه خاصی مرمت شده اما بایستی در نظر گرفت که خود آن شیوه ها را می توان ارز منظری دیگر در اصول بین المللی قرار داد. مثلا کنوانسیونهای بین المللی به ندرت در مورد نوع ماده خاصی صحبت کرده اند (سیمان در این مورد استثناست) اما در مورد نوع و کار برد و هماهنگی مواد با اثر همواره صحبت به میان آمده است بنابراین بر اساس این نگاه ممکن است مواد مورد استفاده برای یک گونه اثر در کشورها و اقالیم مختلف متفاوت باشد و این همان تفسیر اصول بین المللی بر اساس و منطبق با شرایط بومی است

در:
منشور ملی حفاظت: ضرورت‌ها و اهمیت‌ها (قسمت سوم)
در پاسخ جناب حمزوی لازم است تاکید شود که عمده منشورهای بین المللی به فرهنگ ملی کشورها احترام قائلند. این حائز اهمیت است که یک منشور بین المللی چگونه تفسیر می شود. مثلا تفسیر شرقیها از یک مساله ممکن است از تفسیر غربی ها متفاوت باشد. پیشینه طرح بحث اصالت در نارا به روند سنتی حفظ و مرمت در ژاپن بر می گشت. بنابراین می توان بر منشورهای بین المللی را متناسب با نیاز فرهنگی یک کشور تهبیر و تفسیر کرد و یا اینکه منشوری ملی منطبق با اصول کلی شناخته شده جهانی تدوین کرد. خلاصه کلام آنکه هر منشور بین المللی هم قابلیت بومی سازی دارد.

این کاربر هنوز مطلبی را در بانک اطلاعاتی سوشیانت به اشتراک نگداشته است.
سوابق تحصیلی:

سال 1382
کارشناسی در رشته‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
از دانشگاه هنر
عنوان پایان‌نامه: مرمت کتیبه‌های مقوایی و پارچه‌ای (‌با تکیه‌گاه مقوایی‌) مجموعه‌ی سیدحمزه تبریزی
راهنمایی یا مشاوره‌ی پایان‌نامه
1392
مریم تقی‌پور
حفظ و مرمت دو جلد کتاب خطی با موضوع علوم غربیه متعلق به مجموعه‌ی شخصی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
استاد راهنما: علی نعمتی بابایلو; محسن محمدی

1392
رعنا بهره‌مندی
حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سنگی و سه جزوه‌ی خطی متعلق به مجموعه‌ی شخصی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)
استاد راهنما: علی نعمتی بابایلو; محسن محمدی

1391

جامعه مجازی مرمت آثار تاریخی و آرایه های وابسته به معماری