علیرضا کوچکزایی
علیرضا کوچکزایی

مدرس دانشگاه - دانشجو، دانشگاه هنر اصفهان

این کاربر هنوز مطلبی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز دیدگاهی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز مطلبی را در بانک اطلاعاتی سوشیانت به اشتراک نگداشته است.
تالیف:

1393
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی، "شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR"، نهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران؛ دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، 16 الی 18 اردیبهشت
1392
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی، "فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی"، دو فصلنامه‌ی علمی ـ پژوهشی مطالعات باستان‌شناسی، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی 2
1392
علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی، "شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان"، اولین همایش بین‌المللی فرسودگی زیستی در میراث فرهنگی و تاریخی، تهران، اردیبهشت
1391
علیرضا کوچکزایی، "بررسی تطبیقی نقوش چرم‌های قلعه‌کوه قاین با نقش‌مایه‌های سامانی، سلجوقی، ایلخانی و گلیم‌های امروزین قاین"، فصلنامه‌ی علمی-ترویجی مطالعات فرهنگی-اجتماعی خراسان؛ سال هفتم، شماره 1 (پیاپی 25)
1392
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی، "شناسایی و تفکیک قارچ‌ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی"، فصلنامه‌ی علمی-پژوهشی زیست‌شناسی میکروارگانیسم­ها، سال دوم، شماره‌ی 7

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team