admin123


این کاربر هنوز مطلبی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.
این کاربر هنوز دیدگاهی را در جامعه به اشتراک نگداشته است.


۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله


۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله

۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله

۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله


۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله
۱۸ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش مقاله۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه


۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پایان‌نامه
۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب

۱۷ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش کتاب


۱۲ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پروژه‌ی اجرایی

۱۲ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پروژه‌ی اجرایی
۱۲ام فروردین ۱۳۹۲ نوشته شده در بخش پروژه‌ی اجرایی


تالیف:

2010
<a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/xazarxanimam" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/elaheh" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ghorbanymahdi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/h-sayyad" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/n-eftekhari" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/a-lohrasbi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/yasinsedghi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shahin" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/samane" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/sahar" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/saeedeh" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/roya" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/rahsaz" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/puria-hashemzehi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/nouben" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/negar-kazemi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/nazem-zare" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/nasrin" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/naqshebana" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mrymahmdi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mostanser" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mortezamafi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mojtaba253" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/moji" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohammad93" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mehrfam" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/maryamdel" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/marematskchto" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/malihe" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mahdie" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m007a75" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m-mohammadi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m-ayasi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/lili" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/khosravi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/kazemborhani" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/kamandilooei" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/jkhani" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hush" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hossien" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hoomanpourabbas" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hani-zarei59gmail-com" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hana" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/halrhvahedi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/golnush" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ghazaldjazmi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/fmir3" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/fjahandide" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/farzad" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/farnaz195" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/faez" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/faize74" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/elnazseb" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ceramography" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/celil" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/bozorgmehr" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/bitamonfared645" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/behnaz" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/behna" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/babaylou" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/asemannoghre" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/arminvallieh" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/armin" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/alirezafarzad" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/amir-hossein" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/zohreh-shojaei" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/meisammk" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/aminshirazi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/afshari" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shahrukh90" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/pegahsalimi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mah" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shahin17" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohsen" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohsencharehsaz" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/behshad" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/135810" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m-razani" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hamed" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mmishmast" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ali-bahabadi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/reza-vahid" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/alireza-k-1989" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ramin" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m-mortazavi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/parviz-holakooei" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m-eslami" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/a-sasani" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/s-kbeigi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/saminhosseini" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/galavi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/zahra" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ms1382" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohsen447" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hosseingh11569" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shall" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohammad" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/sanamsalili" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/nazaninghazikhani" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/reza" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/z-moghadam" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/taraahmadi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/barnoosvahid918" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/sepanta" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/samadrasouli" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/elham" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mahtabseyedi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mahnoghre" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/darya" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/yaser" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/hoomanbakhshaee" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/fatima" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohsen-yonesi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mansoorepoorrahim" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/foroozanpour" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mash08603" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/farnam" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/roja13" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/afsaneh" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shohrehshahin" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shadkam" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/talhe" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/saeedehnamdar" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/moradi-shad" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/zahrahaghighi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/sokoutesahel" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/araz1371" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/honar" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/alirezaakbari" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/ashaghrest" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/tandis" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mehdi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/morteza" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mariia" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/m-gholampour" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/homa-ghaznavi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mohammad-bagher-ranjbar" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/davood1515" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/shahrzadabbasi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/architecthooman" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/yaserhamzavi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/elnazp" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/f-majidi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/fshakeri69" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/mkashfi" target="_blank"><a class="meta" href="http://society.sushiant.com/author/rahimnia" target="_blank"></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a></a>، "تحلیل (آماری) مولفه های اصلی-مصالح-در ابنیه تاریخی (در قالب معرفی سه نمونه موردی)"، ترجمه‌ی سمیرا عادلی،
1348
محمدبن‌محمد‌بن‌حسن طوسی (653 ﮪ.ق) به‌ کوشش محمدتقی مدرس رضوی، ، "تنسوخ‌نامه‌ی ایلخانی"، ویرایش (به کوشش) محمدتقی مدرس رضوی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران زمین، تهران
(قرن 13ﻫ.ق)
علی حسینی (قرن 13ﻫ.ق)، ، "کشف الصنایع"، نسخه‌ی خطی، موجود در کتابخانه‌ی دانشگاه تهران به شماره‌ی M 2261
(1036 هـ.ق)
جهانگیر پادشاه ، ، "مِرآت الجواهر"، نسخه‌ی خطی، موجود در کتاب‌خانه‌ی ملی ایران به شماره‌ی 14889-5

2014 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team